Busnesau Gogledd Cymru yn elwa o Gronfa arloesol Sbarduno'r Ddraig gyda chefnogaeth xénos

 

Mae dau o fusnesau newydd ym Mangor wedi sicrhau dros £270,000 o fuddsoddiad o’r Gronfa Sbarduno Mantais y Ddraig (Cynllun Buddsoddi Menter Sbarduno - Cronfa'r Ddraig) sy'n buddsoddi £50,000 i £150,000 mewn busnesau twf uchel yng Nghymru sydd wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd.

 

Cronfa'r Ddraig, sy'n cael ei rheoli gan Seed Mentors sydd wedi cael eu sefydlu yn Llundain, oedd y Cynllun Buddsoddi Menter Sbarduno (a adwaenir fel SEIS) cyntaf yn benodol i gefnogi busnesau Cymru

Cyflwynwyd y cwmnïau - MoodMwd a Bubble Tea Family- ill dau i'r gronfa gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru.

 

Mae Seed Mentors a xénos wedi cydweithio ers 2013 ers lansiad Cronfa’r Ddraig er mwyn dethol rhai o'r cynigion buddsoddi gorau sydd ar gael yng Nghymru.

 

MoodMwd: £136,000 o fuddsoddiad ecwiti

 

Ac yntau wedi cael ei lansio gan entrepreneur lleol, Gemma Hughes, mae MoodMwd yn ddarparwr offer addysgol arloesol.

 

Fe sylwodd Miss Hughes bod yna fwlch yn y farchnad ar gyfer ei chynnyrch addysgol hi sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n helpu i ddatblygu deallusrwydd emosiynol plant.

 

Mae buddsoddiad ecwiti o £136,000 gan Gronfa'r Ddraig wedi galluogi Miss Hughes i ddatblygu, cynhyrchu a marchnata ei chynnyrch i rieni ac ysgolion.

 

Mae'r buddsoddiad hefyd wedi rhoi chwistrelliad o gyfalaf gweithio ac wedi ariannu eu symudiad i swyddfeydd newydd.

 

"Yn MoodMwd rydym yn teimlo yn angerddol o blaid iechyd a lles plant ac rydym yn credu bod datblygu eu deallusrwydd emosiynol o oedran cynnar yn holl bwysig ac fe all gael effaith hir dymor ar eu hymddygiad yn ogystal â'u perthynas gydag oedolion a phlant eraill.

 

"Rydw i wedi bod eisiau dechrau fy musnes fy hun ers peth amser, ac mae sicrhau'r cyllid hwn wedi fy nghaniatáu i gael dechreuad da a buddsoddi mewn meysydd allweddol o'r busnes. Fe roddodd Nick, fy rheolwr xénos lleol gyngor adeiladol i mi ynghylch fy nghynnig cyn i mi wedyn gyflwyno fy nghynnig am arian cyllido yn fforwm Cronfa'r Ddraig, "esboniodd Miss Hughes.

 

Bloop: buddsoddiad ecwiti na ddatgelwyd

 

Bloop sydd yn seiliedig ym Mangor yw'r cwmni cyntaf i werthu Bubble Tea, sef diod Taiwaneaidd ewynnog sy'n seiliedig ar de, yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Fe'i lansiwyd yn gyntaf yn y 1980au, ac mae Bubble Tea yn cynyddu o ran poblogrwydd ledled y byd.

 

Mae Bloop yn defnyddio buddsoddiad o Gronfa buddsoddi'r Ddraig i ddatblygu eu brand, cynyddu eu gweithgareddau marchnata a hefyd i recriwtio staff ychwanegol. Mae eu siop gyntaf yn agor yng Nghaer, gydag agoriadau pellach ar y gweill ym Mangor ac yn Blackpool.

 

Wrth sôn am bwysigrwydd y buddsoddiad, dywedodd Kala Krishnanmurthi, Cyfarwyddwr: "Mae Bubble Tea wedi bod yn un o’r te sy’n gwerthu orau yn Asia ers y 1980au ac mae ei boblogrwydd yn awr yn tyfu yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Newydd ddod i'r amlwg mae o yn y DU, felly rydym yn edrych ymlaen yn arw i'w gyflwyno i Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

 

"Wrth weithio gyda xénos roedd modd i ni gryfhau ein cynllun busnes a gwella ein cynnig i fuddsoddwyr ac fe helpodd hynny i ni i sicrhau'r cyllid yr ydym ei angen. Ers derbyn yr arian cyllido yr ydym wedi gallu cyflymu ein cynlluniau a hefyd manteisio ar gefnogaeth ac arbenigedd Seed Mentors. "

 

Mae Cwmnïau o Gymru sy'n derbyn buddsoddiad gan Gronfa'r Ddraig hefyd wedi elwa yn sgil y cyngor arbenigol gan Seed Mentors ar ystod o faterion busnes, gan gynnwys cyfrifeg, TG, cyfreithiol, marchnata a threth.

 

Dywedodd Harvey Shulman, Cyfarwyddwr gyda Seed Mentors: "Yn Seed Mentors  rydyn ni'n ymroddedig dros dwf cwmniau sy'n dechrau a chwmnïau llai ac fe wnaethom greu Cronfa Sbarduno'r Ddraig er mwyn rhoi y gefnogaeth a'r arian cyllido twf sy'n angenrheidiol i fusnesau sy'n dechrau a busnesau yn ystod y cyfnodau cynnar. Mae MoodMwd a Bubble Tea Family yn enghreifftiau gwych o'r busnesau Cymreig addawol y mae'r Gronfa wedi buddsoddi ynddynt.

 

"Mae llawer o gwmnïau yn dal i ddod o hyd i'w traed yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, ac mae gan ein harbenigwyr gyfoeth o arbenigedd a all helpu perchnogion busnes i adeiladu eu busnesau a gwneud y gorau o effaith y buddsoddiad y maent wedi ei gael. Rydym yn penodi cyfarwyddwr annibynnol profiadol ar Fwrdd pob cwmni ‘rydym yn buddsoddi ynddynt er mwyn sicrhau bod ein cymorth yn cael ei ganolbwyntio. "

 

Mae xénos yn cyflwyno buddsoddwyr preifat neu angylion busnes i gwmnïau sy'n chwilio am gyllid twf, gyda'r buddsoddwr angel yn derbyn cyfran ecwiti yn y busnes yn gyfnewid am y buddsoddiad a'r mentora y mae'r buddsoddwr angel yn ei ddarparu.

 

 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk