Dechreuodd llwyddiant Nutrivend gyda buddsoddiad angel xénos

 

Cyn sêr rygbi Cymru Scott Morgan a Barry Davies yn dathlu cwblhau buddsoddiad ecwiti o £650,000 i gefnogi ehangu eu busnes maeth chwaraeon a sefydlwyd yn 2012.

 

Dechreuodd y cyn-chwaraewr Gleision Caerdydd a Dreigiau Casnewydd Gwent Morgan Nutrivend yn wreiddiol gyda micro fenthyciad micro o £50,000 gan Cyllid Cymru a buddsoddiad gan angel busnes xénos. Gyda'r cyd chwaraewr rygbi Cymru Barry Davies hefyd yn rhan o'r fenter mae'r chwaraewyr-rygbi-proffesiynol-sydd-bellach-yn-ddynion-busnes yn awr yn bwriadu cyflymu twf y cwmni ar ôl sicrhau buddsoddiad ecwiti a mesanîn dilynol gan Cyllid Cymru.

 

Mae Nutrivend wedi tyfu'n gyflym dros y pedair blynedd ddiwethaf gan greu 16 o swyddi yn ei swyddfeydd yn Llantrisant. Mae'r cwmni yn darparu campfeydd ar draws y DU gyda pheiriannau gwerthu sy'n stocio amrywiaeth o eitemau maeth chwaraeon wedi'u brandio ar gyfer cleientiaid megis y Gym Group ac Xercise4less.

 

Bydd Morgan a Davies yn defnyddio'r buddsoddiad gan Cyllid Cymru o Gronfa Busnes Cymru i recriwtio staff newydd, ehangu cyfleusterau storio'r cwmni a rhoi hwb i'r gwerthiant o beiriannau gwerthu newydd i sylfaen cwsmeriaid cynyddol Nutrivend.

 

"Mae Campfeydd cost isel yn ffynnu yn y DU ac fe lansiais i Nutrivend i fanteisio ar fwlch yn y farchnad. Pedair blynedd yn ddiweddarach mae gennym berthnynas gref gyda chyflenwyr ar draws y DU ac rydym yn disgwyl i'r trosiant fod yn £3 miliwn eleni."

 

"Mae cefnogaeth Cyllid Cymru, a'n buddsoddwr angel xénos  wedi bod yn allweddol wrth ein helpu i sefydlu Nutrivend a chyrraedd lle'r ydym ni heddiw. Rydym am barhau gyda'n llwyddiant ac mae pecyn ecwiti gan Cyllid Cymru yn golygu ein bod yn gallu elwa ar y gefnogaeth ac arbenigedd buddsoddwr profiadol yn ogystal â'u cefnogaeth ariannol," esboniodd Morgan.

 

Gyda gweledigaeth glir ar gyfer ei fusnes, mae Morgan wedi canolbwyntio ar ddatblygu ei dîm rheoli. Cyflwynodd Morgan i gadeirydd Nutrivend, cyn Bartner Ex-PWC Nigel Skinner yn 2013 ac fe ymunodd y cyn chwaraewr rygbi Cymru Barry Davies â'r cwmni fel Cyfarwyddwr hefyd.

 

Roedd Morgan hefyd yn awyddus i sefydlu strwythur ariannu i gefnogi ei amcanion ac fe weithiodd gyda Rheolwr y Tîm Datblygu Portffolio, John Mihell i strwythuro buddsoddiad Cyllid Cymru.

 

Wrth siarad am y buddsoddiad, dywedodd: "Rydym yn falch bob amser pan fyddwn yn gweld ein busnesau portffolio yn ffynnu a'n bod yn gallu eu cefnogi gyda buddsoddiad dilynol. Gall ecwiti weddu'n dda i gwmnïau llwyddiannus fel Nutrivend sydd yn bwriadu cyflymu eu twf. Gyda thîm rheoli cryf yn ei le a'r sector yn gweld twf blwyddyn ar ôl blwyddyn rydym yn hapus i gefnogi cynlluniau ehangu tymor hir y cwmni."

 

"Mae ein tîm wedi gweithio'n agos gyda Scott dros y 4 blynedd diwethaf er mwyn deall ei fusnes ac rydym wedi teilwra ein buddsoddiad diweddaraf er mwyn darparu'r cyfalaf sydd ei angen arno i ehangu. Rydym hefyd wedi ymgorffori opsiynau ad-dalu hyblyg sydd wedi alinio gyda pherfformiad y cwmni yn y dyfodol. Gall Scott yn awr gyflogi'r staff newydd sydd ei angen arno a gweithredu newidiadau gweithredol pwysig wrth i Nutrivend baratoi ar gyfer twf pellach."

 

Gyda chyfanswm aelodaeth campfeydd yn y DU wedi cynyddu 5.3% i 9.2 miliwn yn 2016 ac amcan- werth y farchnad yn £4.4 biliwn, mae Morgan yn credu bod dyfodol y busnes yn edrych yn ddisglair:
"Rydyn ni'n hynod o uchelgeisiol ac rydym yn credu bod gennym fodel busnes a all gynyddu o ran graddfa ar gyfer ehangu yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i barhau i dyfu bob blwyddyn ac ‘rydym yn anelu at gael 2000 o beiriannau gwerthu ar draws y DU, dosbarthu cyfanwerthiannau a llwyfan eFasnach ar-lein erbyn 2020."

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk